นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด (“บริษัท”) มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ท่านสมัครไว้กับบริษัท ให้ทราบ (“สมาชิก”) ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกกรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกกับทางบริษัท ทางบริษัทจะถือว่า สมาชิกตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับการเป็นสมาชิกกับทางบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับการให้บริการ หรือดำเนินธุรกรรมอื่นที่บริษัทอาจให้แก่สมาชิก และไม่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก ที่อาจเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เป็นส่วนที่ท่านต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ และประกาศสำหรับแต่ละการประมวลผลดังกล่าว แยกต่างหาก

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัท

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูล มีดังนี้ (1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิก ซึ่งได้แก่ ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งรวมถึงข้อมูลชื่อ นามสกุล และที่อยู่ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ระบุไว้ในใบสมัครสมาชิก (2) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (3) รายละเอียดธุรกรรมการซื้อและการใช้บริการจากบริษัทเพื่อการรับส่วนลดต่างๆ ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกที่บริษัทอาจประกาศกำหนดตามแต่ละระยะเวลา และ (4) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจส่งให้แก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อการพิจารณาคุณสมบัติการสมัครสมาชิก ตามเงื่อนไขที่บริษัทอาจกำหนด และเพื่อการยืนยันสิทธิการเป็นสมาชิกของท่าน เพื่อการให้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิก อันได้แก่ (1) การได้รับส่วนลดพิเศษหรือได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทอาจจัดขึ้น และ (2) การได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สมาชิกต่างๆ ที่บริษัทอาจประกาศกำหนดและการออก Newsletter เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสมาชิกที่น่าสนใจ ซึ่งบริษัทจะกำหนดช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารในช่องทางใด
  2. เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับสมาชิก ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อสอบถามความ พึงพอใจในการเป็นสมาชิก การตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียนหรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวภายใต้กรอบที่จะไม่กระทบสิทธิของสมาชิกมากเกินสมควร
  3. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจต้องปฏิบัติ เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี

บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังมีสถานะเป็นสมาชิกกับบริษัท และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกอาจขอต่ออายุ หรือสมัครสมาชิกใหม่อีกครั้งภายหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อีกเพิ่มเติม 1 ปีภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสมาชิกภาพ นอกจากนี้ กรณีการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำบัญชีภาษี บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเฉพาะ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่บริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ (I) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัทโดยเฉพาะเพื่อการให้สิทธิประโยชน์สมาชิกให้แก่สมาชิก (II) ในกรณีมีความจำเป็นที่บริษัทต้องใช้สิทธิในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของบริษัท บริษัทอาจมีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษาของบริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความ เป็นต้น และ (III) เปิดเผยให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น

 

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของสมาชิก โดยปราศจากอำนาจ หรือโดย    มิชอบ โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าว เป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในธุรกิจ และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิก ในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยสมาชิกสามารถขอใช้สิทธิที่มีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่สมาชิกเคยให้ไว้ ทั้งนี้สมาชิกสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทแจ้งไว้ โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

 

ช่องทางการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต จำกัด ได้ที่

อีเมล:  dpo@theplatinumgroup.co.th

ที่อยู่:   เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เลขที่ 111 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร:     02-209-5555

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางด้านล่าง

Google Form https://docs.google.com/forms/d/1SfeFdGP9D2YSt0JdpuxUskbJjC1dHeULK846YSb8uEM/edit